Arbeidsmiljø

Øst fjellsprengning samarbeider tett med Avonova bedriftshelsetjeneste, og har tilgang til et bredt sammensatt fagteam. Målet er å skape et godt samarbeid med ledelse og ansatte for å fremme et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø i bedriften. Avonova bedriftshelsetjeneste bidrar til å kartlegge faktorer som kan true helse og miljø, og overvåke ansattes helse. De bistår med råd, veiledning og opplæring på alle områder vedrørende arbeidsmiljøet. De menneskelige faktorene er vår viktigste ressurs, derfor skal de alltid ha gode arbeidsforhold, bli lyttet til og ha et velfungerende avvikssystem som blir fulgt opp, med fokus på gode tiltak. Økonomi skal aldri gå på bekostning av HMS. Vi ønsker at alle våre medarbeidere skal komme på jobb hver dag fordi de trives.

Vi fokuserer på HMS og kvalitet i alle ledd. Våre ansatte har tilgang til oppdaterte fyltskjemaer og instrukser digitalt. Vårt system er bygd opp rundt Norsk standard, forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, internkontroll forskriften, samt en rekke andre sentrale lover og regler. Vi samarbeider tett med Avonova helse for å hele tiden holde systemene oppdatert.

Prosesser og rutiner

Gjennom vår lange erfaring i bransjen har vi utviklet gode prosesser og rutiner for alle fasene i et prosjekt. Det sikrer våre interessenter en optimal gjennomføring fra oppstart til ferdigstillelse og ivaretakelse av ytre miljø og mindre miljøpåvirkning gjennom gode systemer for dette. Vi innser at vårt arbeid innen boring, sprengning og fjellsikring, fører til drastiske inngrep i naturlandskapet. Likevel bestreber vi å ivareta omgivelsene på en best mulig måte, ut fra oppdragets art.